12 nya hot mot Sverige – och hur du skyddar dig

12 nya hot mot Sverige – och hur du skyddar dig

Sverige, precis som andra länder, möter ett antal potentiella hot. I dagens alltmer globaliserade och digitaliserade värld består riskbilden av en komplex blandning av traditionella säkerhetsfrågor och nya utmaningar. Nedan listar vi 12 av de mest framträdande hoten mot svensk säkerhet 2023.

1. Cyberattacker

 Cyberattacker: Ett hot mot Sveriges säkerhet

Hotet om cyberattacker är ett av de mest framträdande hoten mot Sverige idag. Dessa attacker kan rikta sig mot kritisk infrastruktur, såsom elförsörjning, kommunikationsnät och sjukhus, eller mot företag och enskilda individer.

I vår alltmer digitaliserade värld har cyberattacker blivit ett ständigt växande hot, inte bara mot enskilda personer och företag, utan också mot hela nationer. Sverige, med sin höga grad av digitalisering och teknologiska beroende, är särskilt utsatt.

Cyberattacker kan vara allt från enstaka hackare med skadlig programvara till organiserade cyberoperationer utförda av främmande stater. Målet kan variera från att stjäla känslig information till att störa eller till och med förstöra viktig infrastruktur.

Kritisk infrastruktur, som elförsörjning, kommunikationsnät och sjukhus, är särskilt känsliga mål. En välriktad cyberattack mot elnätet kan till exempel skapa omfattande strömavbrott som i sin tur kan påverka allt från vattenförsörjning och uppvärmning till sjukhus och transporter. På liknande sätt kan attacker mot kommunikationsnät orsaka omfattande störningar i samhällsfunktioner och kompromissa med säkerheten.

Cybersäkerhet, en viktig aspekt av krisberedskap

Företag kan också vara mål för cyberattacker, med syfte att stjäla företagshemligheter, kundinformation eller att störa verksamheten. Detta kan få betydande ekonomiska konsekvenser och skada företagets rykte. Dessutom kan enskilda individer bli utsatta för identitetsstöld, finansiell bedrägeri eller utpressning genom skadlig programvara.

För att skydda sig mot dessa hot behöver Sverige investera i robust cybersäkerhet och infrastruktur. Detta innebär bland annat regelbundna säkerhetsuppdateringar och patchar, stark kryptering och tvåfaktorsautentisering. Dessutom krävs kontinuerlig utbildning och medvetenhet om cybersäkerhet bland både individer och organisationer.

Det är också viktigt med internationellt samarbete för att möta detta globala hot. Sverige bör därför samarbeta nära med andra länder och internationella organisationer för att utbyta information, utveckla gemensamma säkerhetsstandarder och samordna åtgärder mot cyberattacker.

2. Ryssland och andra militära hot

Krig i Sverige?

Trots Sveriges neutrala ställning i militära konflikter finns det risk för indirekta konsekvenser från globala konflikter. Exempelvis har spänningarna mellan Ryssland och Nato och den instabila situationen i Östeuropa potential att påverka Sverige.

Sverige befinner sig i en geopolitisk verklighet där vi kan påverkas av internationella spänningar och konflikter. En av de mest påtagliga spänningarna i närområdet är den mellan Ryssland och Nato, vilket gör Östeuropa till ett särskilt oroligt och instabilt område.

Rysslands ökade militära aktivitet i Östersjöregionen, dess annektering av Krim och inblandning i Ukrainas interna angelägenheter har gett upphov till en försämrad säkerhetssituation i Sveriges närområde. Detta ökar risken för missförstånd och misstag som kan eskalera till militära konflikter.

Även om en direkt militär konflikt mellan Sverige och Ryssland kan framstå som osannolik, finns det en risk att Sverige kan drabbas indirekt. Det kan handla om cyberattacker, informationspåverkan eller till och med kränkningar av svenskt territorium, antingen genom flyg eller sjö.

Dessutom kan instabiliteten i Östeuropa leda till ökade flyktingströmmar till Sverige. Detta skulle kunna lägga ytterligare press på landets förmåga att hantera och integrera stora antal nyanlända människor.

För att hantera dessa hot krävs det att Sverige fortsätter att upprätthålla en stark försvarskapacitet. Detta gäller både i form av en modern och effektiv militär styrka och genom att stärka samarbetet med andra länder, speciellt inom ramen för EU och Nato.

Dessutom behöver vi arbeta aktivt för att förhindra cyberattacker och informationspåverkan, samt förbereda oss för att kunna hantera fortsatt stora flyktingströmmar.

Slutligen bör Sverige fortsätta att verka för dialog och nedrustning på den internationella arenan. På så sätt kan vi minska spänningarna och risken för militära konflikter. Även om Sverige är neutralt, är vi inte isolerade från omvärlden. Vi måste därför spela en aktiv roll för att säkra vår egen och EU:s säkerhet.

3. Klimatförändringar

Klimatförändringar: Ett hot mot mänskligheten

Klimatförändringarna utgör ett hot mot Sveriges miljö, ekonomi och folkhälsa. Ökade temperaturer, förändrade nederbördsmönster och stigande havsnivåer kan få allvarliga konsekvenser.

Klimatförändringar orsakas av oss människor. Fossila bränsleutsläpp, avskogning och intensivt jordbruk, utgör ett växande hot mot Sverige och resten av världen. En konsekvens är extrema väderhändelser.

Ökade temperaturer

I Sverige har det redan skett en ökning av de genomsnittliga temperaturerna (en trend som väntas fortsätta). Denna uppvärmning kan påverka allt från ekosystemens stabilitet till jordbrukets produktivitet. Vissa arter kan hotas när deras livsmiljö förändras, samtidigt som vissa sjukdomar kan sprida sig mer effektivt i ett varmare klimat.

Förändrade nederbördsmönster

Nederbördsmönstren förväntas också förändras, med potentiellt allvarliga konsekvenser. För Sverige kan detta innebära mer regn under vintermånaderna, vilket kan leda till översvämningar och erosion. Sommartorka kan å andra sidan hota vattentillgången. Torkan ställer till det för vårt jordbruk.

Stigande havsnivåer

Havsnivån förväntas också stiga på grund av den globala uppvärmningen. Detta hotar kustnära samhällen, infrastruktur och ekosystem. Stigande havsnivåer kan också leda till ökad saltvatteninträngning, vilket kan påverka färskvattenförsörjningen.

Dessa effekter av klimatförändringarna kan leda till en rad ekonomiska, miljömässiga och folkhälsorelaterade utmaningar. Det kan exempelvis påverka jordbruket och fiskeindustrin, skapa mer frekventa och kostsamma väderrelaterade katastrofer och orsaka hälsoproblem kopplade till värmeböljor och vektorburna sjukdomar.

För att hantera dessa hot krävs det ett fortsatt starkt engagemang för att minska utsläppen av växthusgaser, både nationellt och internationellt. Sverige måste också arbeta med att anpassa samhället till de förändrade klimatförhållanden vi redan står inför, från att skydda kustsamhällen mot stigande havsnivåer till att utveckla jordbrukstekniker som kan klara av förändrade nederbördsmönster.

4. Terrorism

Terrorism, ett hot mot Sveriges säkerhet

Även om Sverige generellt sett har en låg nivå av terrorism jämfört med många andra länder, bör det ändå erkännas att terrorism utgör ett potentiellt hot.

Terrorism är en form av våld eller hot om våld, oftast mot civila, med målet att:

 • Sprida skräck
 • Påverka politiska processer
 • Eller att uppnå specifika ideologiska, politiska eller religiösa mål

Terrorism kan ta många former, inklusive attacker mot civila mål, bombningar, skjutningar, och i vissa fall även användningen av biologiska eller kemiska vapen. Det är viktigt att notera att terrorism inte bara omfattar fysiska attacker, utan också kan innefatta hot och andra former av psykologisk krigföring.

De senaste åren har vi sett en förändring i terrorismens natur, med en ökning av attacker från så kallade "ensamvargar". Dessa är attacker som utförs av individer som inte nödvändigtvis är direkt kopplade till en specifik terrorgrupp, men som kan vara inspirerade av deras ideologi. Dessa attacker är ofta svårare att förutsäga och förhindra, vilket ytterligare förstärker hotet.

Även om sannolikheten för en terroristattack i Sverige förblir relativt låg, har det skett flera incidenter under de senaste åren som har påmint oss om att det är ett pågående hot. Sverige, som alla länder, måste fortsätta att vara vaksamt och investera i underrättelseinsamling, brottsförebyggande åtgärder, och i beredskap för att hantera eventuella attacker.

I det större sammanhanget kräver terrorbekämpning en djupare förståelse för de grundläggande orsakerna till radikalisering och våldsbejakande extremism. Bekämpning av terrorism inkluderar att ta itu med:

 • Sociala och ekonomiska orättvisor
 • Politiska konflikter
 • Känslor av utanförskap och missnöje

Dessa 3 faktorer ligger ofta till grund för extremistiska åsikter och handlingar.

(Medan säkerhetsåtgärder är avgörande för att förhindra terrorattacker, måste de balanseras mot respekten för medborgerliga fri- och rättigheter. Sveriges svar på hotet från terrorismen måste fortsätta att bygga på principerna om rättssäkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter.)

Nya hot mot Sverige?

5. Pandemier och hälsokriser

COVID-19-pandemin har visat hur snabbt och allvarligt sjukdomsutbrott kan påverka ett samhälle. Andra möjliga hot inom denna kategori kan vara antibiotikaresistens eller utbrott av nya, okända sjukdomar.

Pandemin har belyst vår globala sårbarhet inför storskaliga sjukdomsutbrott. Den visade inte bara hur snabbt ett virus kan spridas över hela världen, utan även hur allvarligt dess effekter kan bli på allt från våra hälso- och sjukvårdssystem till ekonomi och sociala strukturer.

Många länder, inklusive Sverige, upplevde överbelastade sjukhus, ekonomiska svårigheter och social isolering som en direkt följd av pandemin.

Covid-19

Men COVID-19 är bara ett exempel på de potentiella hot som sjukdomsutbrott kan utgöra. Antibiotikaresistens är ett annat växande hot som kan få förödande konsekvenser.

Med överanvändning och felanvändning av antibiotika, utvecklas bakterier som är resistenta mot befintliga mediciner, vilket gör det svårare att behandla vanliga infektioner. Om detta fortsätter att öka kan det till och med leda till att vissa sjukdomar blir omöjliga att behandla, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för folkhälsan.

Utöver detta, finns det alltid risken att nya, okända sjukdomar bryter ut. Med globalisering och ökad rörlighet av människor och varor runt om i världen, har patogener fler möjligheter att sprida sig över geografiska gränser.

Dessutom kan miljöförändringar, såsom avskogning och klimatförändringar, skapa nya gränssnitt mellan människor och vilda djur, vilket ökar risken för att nya sjukdomar kan hoppa mellan arter.

Dessa potentiella hot understryker vikten av att ha robusta folkhälsoinfrastrukturer, effektiva sjukdomsövervakningssystem och kapacitet att reagera snabbt och effektivt på sjukdomsutbrott. De påminner oss också om att vår hälsa är inbäddad i ett komplext sammanhang av sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.

Vi måste proaktivt för att förebygga sjukdomsriskerna, genom att främja hälsa och hållbarhet på alla nivåer i samhället. (Ja, det är ju lättare sagt än gjort.)

6. Ekonomisk instabilitet

Ekonomisk kris

Globala ekonomiska kriser eller inhemska ekonomiska problem kan utgöra ett hot mot Sveriges välfärd och ekonomiska stabilitet.

I en alltmer globaliserad värld är Sveriges ekonomi starkt länkad till internationella marknader och händelser. Därför kan globala ekonomiska kriser, som den finansiella krisen 2008 eller mer nyligen ekonomiska störningar orsakade av COVID-19-pandemin, ha betydande inverkan på Sveriges ekonomiska hälsa och stabilitet.

En global ekonomisk nedgång kan resultera i minskad efterfrågan på svenska varor och tjänster, vilket kan leda till minskad produktion, företagskonkurser och ökande arbetslöshet.

Dessutom kan finansiella marknadssvängningar och instabilitet påverka svenska företags och hushålls tillgång till kapital, vilket kan hämma investeringar och konsumtion. Allt detta kan skapa en ond cirkel av ekonomisk nedgång, vilket påverkar allas välfärd.

Även inhemska ekonomiska problem, som

 • Strukturella svagheter i ekonomin
 • Skuldproblem
 • Stigande arbetslöshet
 • Eller en överhettad fastighetsmarknad

Ja, allt detta kan hota Sveriges ekonomiska stabilitet. En överdriven skuldsättning, särskilt i hushållssektorn, kan skapa ekonomisk instabilitet och göra ekonomin sårbar för externa chocker.

En plötslig förändring i räntenivåerna eller fastighetspriserna kan leda till att hushåll och företag får svårt att betala tillbaka sina lån, vilket i sin tur kan leda till en kris inom banksektorn och en bredare ekonomisk nedgång.

För att hantera dessa hot krävs god ekonomisk politik och tillsyn. Det innebär bland annat att upprätthålla sunda offentliga finanser, säkerställa att banksektorn är välkapitaliserad och motståndskraftig, och att föra en klok penning- och finanspolitik.

Dessutom är det viktigt att främja strukturella reformer som kan förbättra ekonomins moståndskraft. Genom att investera i utbildning, forskning och utveckling kan vi säkerställa långsiktig tillväxt och välstånd.

7. Politiska omvälvningar

Politisk osäkerhet kan skapa kriser som får global effekt

Politiska omvälvningar både inom och utanför Sverige kan leda till instabilitet.

Oavsett om det gäller en förändring i den politiska ledningen, politisk polarisering, eller spänningar mellan olika etniska, religiösa, eller sociala grupper, kan sådana förändringar skapa konflikter och oroligheter.

Att förstå och hantera dessa politiska processer är avgörande för att bibehålla stabilitet och fred.

En av dessa faktorer kan vara förändringar i det politiska styret. Sådana förändringar kan skapa osäkerhet och konflikt, särskilt om den nya ledningen har en betydligt annorlunda politisk inriktning än den föregående. Detta kan leda till politiska omvälvningar och oroligheter, speciellt om förändringarna sker plötsligt eller utan bredare samhällelig överenskommelse.

Politisk polarisering, det vill säga ökad splittring och konflikt mellan olika politiska grupper, är en annan faktor som kan leda till politiska omvälvningar. Om grupper med olika politiska åsikter blir alltmer ovilliga att samarbeta eller kompromissa, kan det skapa en atmosfär av konstant konflikt och oenighet. Detta kan i sin tur leda till instabilitet och kan potentiellt förhindra effektivt styrande och beslutsfattande.

Dessutom kan spänningar mellan olika etniska, religiösa, eller sociala grupper inom ett samhälle också bidra till politiska omvälvningar. Sådana spänningar kan blossa upp till konflikter och oroligheter, särskilt om de inte hanteras på ett effektivt och rättvist sätt. Diskriminering, orättvisor, och social utestängning kan förvärra dessa spänningar och skapa en grogrund för konflikt och instabilitet.

Att förstå dessa politiska processer och hantera dem på ett effektivt sätt är avgörande för att bibehålla stabilitet och fred i ett samhälle. Detta inkluderar att främja en kultur av dialog och kompromiss, att arbeta för social rättvisa och inkludering, och att hantera politiska förändringar på ett sätt som respekterar demokratiska normer och principer.

Samtidigt måste vi vara medvetna om att politiska omvälvningar kan ha globala konsekvenser. I en alltmer sammanlänkad värld kan politiska omvälvningar i ett land snabbt sprida sig över gränserna, vilket skapar nya utmaningar och hot. Därför är det viktigt att Sverige och andra länder fortsätter att engagera sig aktivt i internationella samarbeten för att främja global stabilitet och säkerhet.

8. Teknologiska framsteg

Artificiell intelligens: Hot eller möjlighet?

Även om teknologiska framsteg generellt ses som positiva, kan de också innebära hot.

Framväxten av ny teknik kan ha oavsiktliga konsekvenser och utnyttjas för skadliga ändamål.

Exempel på teknik som medför risk:

Artificiell intelligens

AI har revolutionerat teknikindustrin; artificiell intelligens visar otrolig potential för framsteg i allt från medicin till underhållning.

Men det finns också inneboende risker. Medan AI kan förbättra effektiviteten och effektiviteten i många sektorer, kan den också utnyttjas för skadliga ändamål, inklusive cyberattacker och desinformation. Dessutom, om AI-tekniken blir för avancerad utan ordentlig övervakning, finns det en risk för att det kan orsaka oförutsägbara och potentiellt farliga konsekvenser.

Autonoma vapensystem

Autonoma vapensystem, även kända som "killer-robotar", är vapen som kan välja och engagera mål utan mänsklig ingripande.

De har potential att förändra krigsföringens natur och innebär både framsteg och risker. Å ena sidan kan de minska behovet av mänsklig närvaro på farliga slagfält. Å andra sidan kan de också användas på oetiska sätt, för att genomföra attacker utan ansvarighet eller för att orsaka massförstörelse. Risken för vapentävlingar i denna teknik kan också destabilisera internationella säkerhetsförhållanden.

Genmodifiering

Genmodifiering, inklusive tekniker som CRISPR, har transformerat den biomedicinska forskningen. Tekniken håller på att skapa omvälvande förändringar i medicin, jordbruk och miljövetenskap.

Men det finns också etiska och säkerhetsmässiga bekymmer. Genmodifiering kan användas för att skapa biologiska vapen, och det finns frågor om hur och var tekniken bör regleras för att säkerställa dess säkra och etiska användning. Dessutom kan oavsiktliga konsekvenser av genmodifiering påverka ekosystem och människors hälsa på oförutsägbara sätt.

Det är viktigt att vi hanterar dessa framsteg på ett ansvarsfullt sätt, även på individnivå. Förhoppningsvis kan vi minimera eventuella risker, genom att främja etisk användning.

Det är viktigt att vi håller ihop

Utöver de tidigare nämnda hoten mot Sverige, finns det fler kategorier av nya och framväxande hot som vi bör vara uppmärksamma på. Låt oss slutligen (kort) beröra 4 områden som inte alltid tas upp i dessa sammanhang.

9. Informationssäkerhet

I en alltmer uppkopplad värld är informationssäkerhet en växande oro.

Skydd av personuppgifter, affärshemligheter och statshemligheter är nödvändigt för att skydda både individer och den bredare samhällsstrukturen. Hot mot informationssäkerhet kan komma från såväl statliga aktörer som cyberbrottslingar.

10. Ekologisk förstörelse: Förlust av biologisk mångfald

Förstöring av naturliga ekosystem och förlust av biologisk mångfald är en växande global oro som också påverkar Sverige. Detta kan leda till förlust av ekosystemtjänster som ren luft, rent vatten och pollinering, och kan också bidra till klimatförändringar.

11. Hot mot energisäkerheten

Energisäkerhet, det vill säga säkerheten i försörjningen av olja, gas och el, är en viktig fråga för Sverige.

Störningar i energiförsörjningen kan ha allvarliga konsekvenser för samhället, och frågan om energisäkerhet kan påverkas av allt från geopolitiska spänningar till tekniska problem.

12. Demografiska förändringar

Demografiska förändringar, inklusive åldrande befolkning, migration och urbanisering, kan skapa nya utmaningar och hot. Dessa förändringar kan påverka allt från hälso- och socialvårdssystem till arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.

Dessa nya och framväxande hot visar att säkerhet och stabilitet är komplexa, sammansatta frågor som kräver proaktivt tänkande och agerande.

Slutord: Sveriges krisberedskap

Svensk krisberedskap

Vetskapen om dessa hot och deras potentiella konsekvenser är bara det första steget.

Det är viktigt att vi aktivt engagerar oss i att möta dessa utmaningar. Detta kan innebära:

 1. Att sprida information om krisberedskap på individuell och kollektiv nivå (som vi gör här på Bered)
 2. Att stödja forskning och utveckling för att hitta lösningar på dessa problem
 3. Att främja politiska strategier som tar itu med dessa hot på ett genomtänkt och effektivt sätt

Dessa hot kan tyckas överväldigande, men genom att konfrontera dem direkt och arbeta tillsammans för att hitta lösningar kan vi göra betydande framsteg. Vi måste komma ihåg att hot är inte oundvikliga. De kan minskas, hanteras och ibland även undvikas helt och hållet.

Som svenskar är vi kända för vår förmåga att hantera utmaningar med innovation, samarbete och hållbarhet i åtanke.

Du spelar en viktig roll.

Observera att detta inte är en uttömmande lista. Hotbilden kan förändras snabbt, beroende på en mängd komplexa faktorer. Det är alltid viktigt att hålla sig informerad och förberedd.

Tack för din tid,

Bered

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.